Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Program Współpracy

Roczny Program Współpracy na 2016 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Program współpracy określa ogólne cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina Pcim będzie wspierać w 2016r. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pcim;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pcimiu;
5) Wójcie - Wójcie Gminy w Pcimiu;
6) Radzie - Radzie Gminy w Pcimiu;
7) Programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy na 2016 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Cele współpracy
§ 2.
1. Celem głównym przyjęcia rocznego Programu współpracy jest: budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. W 2016 roku ten cel będzie realizowany w dziedzinach określonych w § 6.
2. Cele szczegółowe współpracy:
1) tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności społecznej,
2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez włączenie w ich realizację Organizacji,
3) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Organizacjom,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 
Zasady współpracy
§ 3.
1. Współpraca Gminy z Organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, opiera się na poszanowaniu przez obie strony zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Zasady te oznaczają:
1) zasada pomocniczości, inaczej subsydiarności - Gmina, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie, na zasadach określonych w stosownych aktach prawnych, wspiera ich działalność;
2) zasada suwerenności - stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego kształtowane będą z poszanowaniem własnej autonomii i niezależności statutowej; władze samorządowe i organizacje pozarządowe szanują swoją autonomię, zgłaszają wzajemne propozycje i deklarują gotowość wysłuchania propozycji stron;
3) zasada partnerstwa - organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na zasadach i wg trybu wynikającego z odrębnych przepisów i w formach określonych w ustawach uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot działań publicznych, w wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywania zadań publicznych;
4) zasada efektywności - obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowane zadania przynosiły jak najlepsze rezultaty;
5) zasada uczciwej konkurencji – wszystkie podmioty powinny mieć takie same szanse w dostępie do realizacji zadań publicznych;
6) zasada jawności - Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;
7) zasada równości szans –obie strony dbają o włączanie na równych prawach grup mniejszościowych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych oraz w nich uczestnictwo;
8) zasada zrównoważonego rozwoju – obie strony podejmują działania, które przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, zapewniają równomierny podział korzyści, ochronę zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny.
 
Przedmiot współpracy
§ 4.
1. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest:
1) realizacja zadań Gminy określonych ustawami,
2) podwyższanie skuteczności i efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej Gminy.
 
Formy współpracy
§ 5.
1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z Organizacjami dotyczą m.in.
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
2)  konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
4)  udzielania przez Wójta honorowego patronatu działaniom lub programom prowadzonym przez organizacje,
5)  udzielania rekomendacji Organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
6) Gmina może wspomagać technicznie, w tym użyczać sale znajdujące się w jej zasobach, szkoleniowo i informacyjnie Organizacje realizujące na jej terenie swoje zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Gminy.
2. Współpraca Gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
3) oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do Gminy lokali użytkowych Organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego;
4) dzierżawy na preferencyjnych warunkach należących do Gminy nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
 
Priorytety w realizacji zadań publicznych
§ 6.
1. Do priorytetowych zadań Gminy w 2016 r. we współpracy z podmiotami Programu należą:
1)  upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej;
2)  wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych;
3)  działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury;
4)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5)  działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
6)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7)  ochrona i promocja zdrowia;
8)  działania w zakresie pomocy społecznej;
9)  działalność charytatywna;
10)  organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Wójt na podstawie potrzeb lokalnych może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 6 ust.1 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia Organizacjom, na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
 
Okres realizacji programu
§ 7.
Program obowiązuje od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 
Sposób realizacji programu
§ 8.
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1)  Rada w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,
2)  Wójt w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy,
3)  Pracownicy Urzędu w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami, która w szczególności polega na:
a)  przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla Organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Gminy,
b)  sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z Organizacjami,
c)  podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z Organizacjami,
d)  udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z Organizacjami.
2. Podmiotami Programu współpracy są Organizacje których terenem działania jest Gmina Pcim.
3. Realizację Programu ze strony Urzędu koordynuje wyznaczony pracownik.
 
Wysokość planowanych środków na realizację Programu
§ 9.
1. W roku 2016 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 63 000,00 zł.
2. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie gminy na 2016 rok.
 
Sposób oceny realizacji Programu
§ 10.
1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1)  liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2)  liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
3) liczby umów zawartych z Organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych Organizacjom przez Urząd,
4)  liczba Organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
5)  wysokość kwot udzielonych dotacji,
6)  wielkość wkładu własnego Organizacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmie się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu.
3. Wójt, nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie upublicznione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
5. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy z Organizacjami można zgłaszać w trakcie roku Radzie za pośrednictwem Wójta.
 
Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji
§ 11.
1. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1)  przygotowanie przez właściwych merytorycznie pracowników informacji na temat priorytetów w realizacji działań publicznych na 2016 r.
2)  opracowanie projektu Programu
3)  skierowanie projektu Programu do konsultacji z Organizacjami w trybie Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 26 września 2013 r.
4)  rozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji, 
5)  przedłożenie Radzie projektu uchwały.
 
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 12.
1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych przez Organizacje w ramach otwartych konkursów ofert.
2.  Komisja działa w składzie pięciu osób.
3.  W skład komisji konkursowych wchodzą:
a)  członkowie, w tym: dwóch pracowników Urzędu, przedstawiciela Rady Gminy Pcim, oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie,
b)  w przypadku braku zgłoszeń do udziału w komisji ze strony Organizacji, skład komisji wyłoniony zostaje z pośród pracowników Urzędu,
c)  z członków komisji wyłaniany jest Przewodniczący,
d)  w pracach komisji konkursowej może uczestniczyć osoba z głosem doradczym wyłoniona przez Przewodniczącego posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
4. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy komisji składają oświadczenie, dotyczące ich członkostwa w Organizacji, które przystąpiły do konkursu.
5.  Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Urzędu.
6.  Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
7.  Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej trzech osób z jej składu, w tym obligatoryjnie Przewodniczącego.
8.  Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
9.  Protokół zostaje przedłożony Wójtowi.
10. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt.
11. Komisja konkursowa działa na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej.
 
Kryteria spełnienia warunków konkursowych
§ 13.
1. Ocena zgodności z tematyką i celami konkursu.
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty.
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne.
5. W przypadku zlecania zadania w formie wspierania wykonania zadania publicznego komisja uwzględnia planowany przez Organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. Dodatkowe kryteria w stosunku do każdego otwartego konkursu ofert będą określane w drodze zarządzania Wójta, regulującego ogłoszenie poszczególnych konkursów ofert.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na stronie BIP Urzędu Wójt bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi Organizacjami.
11. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana wnioskodawcy zobowiązani są, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do dostarczenia do Urzędu korekty kosztorysu i ewentualnie harmonogramu projektu. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wnioskodawca nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z  przyznanej dotacji. Wnioskodawca może również przed upływem tego terminu złożyć oświadczenie, że nie będzie związany złożoną ofertą.
12. Jeżeli Organizacja, której przyznano dotację nie podpisze umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przyjmuje się, że wnioskodawca nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z przyznanej dotacji.
13. Przepis pkt. 12 nie stosuje się jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot, któremu przyznano dotację nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt. 11.


Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 5 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada gminy Pcim w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu konsultacji w trybie, wynikającym z Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 26 września 2013 r.
 
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2016 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzone były w terminie od 22 września 2015 r. do 28 września 2015 r. w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji elektronicznej lub papierowej kierowanej na adres e-mail: bip@pcim.pl, pocztą, osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563 lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Z możliwości składania wniosków-opinii w wyznaczonym do tego czasie, nie skorzystała żadna organizacja działająca na terenie Gminy Pcim, aczkolwiek podkreślić należy, że przygotowany projekt uchwały na 2016 r. w szczególności co do priorytetów realizacji zadań publicznych uwzględnia postulaty organizacji kierowane do Urzędu Gminy Pcim w trakcie współpracy w bieżącym roku. W trakcie czasu wyznaczonego na konsultacje do urzędu wpłynęło pismo z Fundacji Fabryki Aktywności Młodych, postulujące zawarcie w programie współpracy zapisu o „promocji i organizacji wolontariatu” jako sygnał gminy w kierunku rozwijania tego typu form wolontariackich.
Konsultacje zakończyły się wprowadzeniem zmiany w projekcie programu w § 12 pkt. 3a, na wniosek Jana Mirochny Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Zdrowia, Oświaty oraz Spraw Socjalnych. Zmiana dotyczy składu komisji konkursowej, w którą wejdzie przedstawiciel Rady Gminy Pcim, dwóch pracowników Urzędu, oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu